DE HUISREGELS.

Om het evenement zo veilig mogelijk te laten verlopen heeft de organisatie regels opgesteld. Bij betreding van het evenemententerrein gaat de bezoeker automatisch akkoord met deze huisregels.

Leeftijd & Drank

Bezoekers tijdens de festiviteiten en activiteiten moeten zich ten alle tijden kunnen legitimeren met geldig ID bij het kopen en/of nuttigen van drank. Het nuttigen of doorgeven van alcoholische drank aan bezoekers onder 18 jaar is ten strengste verboden. Bij constatering van onrechtmatigheden zoals fraude met ID, of het nuttigen of doorgeven van alcohol aan minderjarigen zal de bezoeker van het terrein verwijderd worden en kan er aangifte gedaan worden bij de politie.

Bij het niet kunnen tonen van een geldig ID en bij twijfel van de leeftijd voor alcoholgebruik kan toegang geweigerd worden of de bezoeker indien al binnen alsnog verwijderd worden.

Iedere avondbezoeker boven 18 jaar krijgt een leeftijdsbandje waarbij duidelijk is dat de persoon boven de 18 jaar is en daarom alcohol aan geschonken mag worden. Geen bandje is geen alcoholisch drankje! Ga hier goed mee om, kapotte bandjes of ‘verloren’ bandjes wekt argwaan en kan de organisatie zien als een vorm van fraude. De minimale leeftijd van de bezoeker in de avond is 16 jaar tenzij de bezoeker onder begeleiding is van zijn/haar ouders, waarbij deze ouder volledige toezicht houdt van het kind tijdens de avond. Bezoek aan het festival neemt het risico op gehoorbeschadiging en verdrukking met zich mee. Bezoek aan Vinkefest geschiedt geheel op eigen risico.

Lokaal Verbod

Gasten welke het evenement willen bezoeken maar in De Ronde Venen een verbod danwel niet gewenst zijn bij lokale horeca zullen wij in veel gevallen weigeren. Zij zijn immers niet voor niets niet gewenst bij lokale horeca en de organisatie  wil het graag voor een ieder gezellig houden. Acceptatie is hierin het sleutelwoord.

Ongewenste intimiteiten

De bezoeker kan van het evenement verwijderd worden indien deze zich ongepast gedraagt. Bij constatering van ongepast gedrag zoals uitlokking van vechtpartijen, opstokerijen, het meegaan in vechtpartijen en het ongewenst betasten van andere bezoekers zullen daders en aanstichters direct van het evenement verwijderd worden en in ernstige gevallen overgeleverd worden aan de politie.

Gooien met drank, bekers of andere items

Ga met respect om met de artiesten. Het gooien van bekers vloeistoffen en andere materialen is dan ook ten strengste verboden. Indien er schade is aan apparatuur of de artiest besluit, aantoonbaar door jouw schuld het optreden te staken zal de dader aansprakelijk gesteld worden voor de geleden financiële schade: de totale gage van de artiest, de schade aan de kapotte apparatuur en alle overige uit dit incident voorkomende schades.  

Toegang onder invloed verboden

Het is verboden het evenemententerrein onder invloed van drank en/of drugs te betreden. Indien dit wordt geconstateerd, zal de toegang worden geweigerd.

Verboden te roken

In de tent geldt een algeheel rookverbod, dit geld ook voor het ‘vapen’. Bij overtreding kan er opgetreden worden door de beveiliging. Roken mag buiten op de daarvoor aangegeven plekken.

Opvolgen aanwijzingen en instructies

Aanwijzingen en instructies van (beveiliging) medewerkers dienen direct opgevolgd te worden.

Legitimatie verplicht

Op verzoek van een veiligheidsmedewerker dienen bezoekers zich te legitimeren. Indien geen geldige legitimatie kan worden overhandigd wordt de toegang tot het evenement ontzegd. Onder een geldig legitimatie bewijs wordt verstaan een paspoort, Nederlandse identiteitskaart of een Nederlands rijbewijs. Kopieën hiervan zullen niet worden geaccepteerd.

Medewerking verlenen aan toegangscontrole

Iedere bezoeker kan bij het betreden van het evenement worden gecontroleerd en gevisiteerd door een veiligheidsmedewerker. Het weigeren van de controle heeft tot gevolg dat de toegang zal worden geweigerd. Deze controle is ingesteld om alle bezoekers, gasten, medewerkers en artiesten in verband met de algemene veiligheid te beschermen.

Het is verboden om het evenement met het volgende te betreden

Softdrugs, harddrugs, (alcoholische) dranken, glaswerk, (plastic) flessen, blikjes, slagroompatronen/lachgasattributen, voorwerpen met discriminerende en/of provocerende teksten en/of uitingen, slag-,steek-,vuur-, of stootwapens of andere voorwerpen die als wapen zouden kunnen dienen, voorwerpen die de veiligheid, gezondheid of welzijn van de bezoekers negatief kunnen beïnvloeden, spuitbussen, verstuivers, vuurwerk, fakkels, professionele video, audio, opnamen en fotoapparatuur ( hieronder wordt niet verstaan, digitale compacte camera’s en mobiele telefoons met een fotocamerafunctie)

Zero tolerance drugsbeleid

Het is verboden om op het evenement drugs te gebruiken. Bij constatering hiervan zal je van het evenemententerrein worden verwijderd. Het is verboden tijdens het evenement drugs te bezitten. Bij constatering hiervan zal tevens verwijdering volgen. Ook is het verboden drugs te verhandelen, ook hierbij zal verwijdering volgen en word de bezoeker overgedragen aan de politie.

Diefstal en verlies

Bezoekers zijn zelf verantwoordelijk voor hun spullen. De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal, vernieling en/of kwijt raken van spullen. De organisatie adviseert om geen waardevolle spullen mee te nemen naar het evenemententerrein.

Toiletten

Het is niet toegestaan met meerdere bezoekers tegelijk 1 toiletcabine te betreden. Wildplassen is verboden en bij constatering zal de bezoeker van het evenement worden verwijderd.

Foto, video, geluidsopnamen

Een ieder die het evenemententerrein betreedt geeft toestemming voor het maken van video-, foto- en geluidsopnamen waar de bezoeker mogelijk in of op zal voorkomen. De organisatie gebruikt deze opnamen voor promotionele doeleinden.

Voorwerpen en objecten

Het is verboden om podia, tenten, bouwwerken, hekken of andere objecten van de locatie te beklimmen. Het is niet toegestaan met voorwerpen en/of objecten te gooien dan wel slaan. Het is niet toegestaan voorwerpen en/of objecten van het evenement mee te nemen. Indien er spullen van de organisatie ontvreemd danwel gesloopt worden dan kan de dader hierop aansprakelijk gesteld worden.

Geluidsniveau

Op het evenemententerrein zal soms harde muziek worden geproduceerd. De organisatie is niet aansprakelijk voor enige nadelige gevolgen die hierdoor eventueel kunnen optreden aan het gehoor. De organisatie adviseert om oordoppen te dragen en af en toe een rustige ruimte op te zoeken zodat de oren wat rust kunnen krijgen.

Programma

Het programma is onder voorbehoud. Bij het niet doorgaan van een of meerdere evenementen zal ten alle tijden worden geprobeerd een vervangend evenement van een soortgelijk niveau met een gelijksoortige muziekstijl en of kwaliteit te programmeren. 

Handel en verkoop verboden

Het is verboden om zonder toestemming van de organisatie handelswaren te verkopen en/of te koop aan te bieden.

Promotionele activiteiten verboden

Het is verboden om zonder toestemming van de organisatie op en /of rondom het terrein flyers te verspreiden, posters en/of banners op te hangen of andersoortige promotionele activiteiten te verrichten.

Eigen risico

Betreding van het terrein geschiedt op eigen risico. De organisatie dan wel de medewerkers die voor de organisatie werkzaam zijn, kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel en/of materiele schade die de bezoekers van de locatie en/of het evenement mochten ondervinden.

Overige situaties

In situaties waar de huisregels niet in voorzien, beslist de organisatie over mogelijk te nemen maatregelen. De beslissing van de organisatie hieromtrent is bindend.

BIJ HET NIET NALEVEN VAN DE HUISREGELS ZAL DE TOEGANG WORDEN GEWEIGERD/ONTZEGD. INDIEN DE TOEGANG WORDT GEWEIGERD/ONTZEGD DIENT HET EVENEMENTENTERREIN DIRECT TE WORDEN VERLATEN.

BIJ ONTZEGGING WODT ALTIJD DE POLITIE INGELICHT.

ELKE BEZOEKER WORDT GEACHT ZICH OP DE HOOGTE TE HEBBEN GESTELD VAN DE HUISREGELS.

Vinkeveen Evenementen v.o.f.
Vinkeveen
KVK: 30287709
BTW: NL: 0031469167

© Vinkefest.nl "Het feest van Vinkeveen.
All rights reserved. Website by DiscoverDesign.nl